tel. +48 601 552 861, +48 726 726 600, e-mail. mirek@lidmir.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies dot. Witryny internetowej w domenie: www.lidmir.pl (zwana dalej „Witryną internetową”) i jest skierowana do każdej osoby korzystającej z Witryny internetowej (zwanej dalej jako „Użytkownik”) a określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników oraz zabezpieczenie danych osobowych, zawiera także informacje dot. stosowanych na Witrynie plików cookies (zwana jest także dalej „Polityką”). Polityka ma charakter informacyjny.

 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników przy użyciu Witryny internetowej jest Pan Mirosław Niechciał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mirosław Niechciał " L I D M I R " Zakład Serwisowo-Usługowy, ul. Ruchu Oporu 11, 63-600 Kępno, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji RP, NIP: 619-111-16-81, REGON 250666604 (zwany dalej „Administratorem danych osobowych”).

 3. Użytkownik kontaktując się z Administratorem danych osobowych (mailowo, telefonicznie, faksowo lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT na Witrynie internetowej) i/lub przesyłając, za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce OPINIE na Witrynie internetowej, opinię dot. usług świadczonych przez Administratora danych osobowych w celu jej zamieszczenia na Witrynie internetowej - przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres email).

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na wykonaniu umowy o świadczenie usług zawartej z Użytkownikiem (umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną w zakresie zamieszczenia opinii na Witrynie internetowej) i/lub podejmowaniu czynności, na żądanie Użytkownika, zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z Użytkownikiem, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie zamieszczenia opinii, zawarcie umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora danych osobowych) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Witryny internetowej, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).

 5. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika, tj. dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w celu wykonania umowy, przez czas nieokreślony do momentu usunięcia przez Administratora danych osobowych opinii z Witryny internetowej).

 6. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 3. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały przez użytkownika przekazane (np. kontaktu z Użytkownikiem, zamieszczenia opinii na Witrynie internetowej). Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innym celu niż wskazane w niniejszej Polityce, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

 7. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być także, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem danych osobowych, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Witryny internetowej, czy też podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe. 

 8. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 10. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Witryny internetowej w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 11. Witryna internetowa może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Witryny internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Witrynę internetową na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

 12. Dane osobowe gromadzone przez Administratora danych osobowych mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, bądź profilowaniu przy wykorzystaniu plików „cookies”.

 13. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Witrynę internetową wyłącznie w celu lepszego dostosowania strony do indywidualnych preferencji Użytkownika.

 14. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na Witrynie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Witryny internetowej.

 15. Pliki „cookies“ używane na Witrynie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

 16. Strona internetowawww.lidmir.pl korzysta z wtyczki Google Analytics - to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie internetowej. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są przez okres 24 miesięcy. W każdej chwili Użytkownik może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptouti postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami.

 17. Witryna internetowego może zawierać także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 18. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej).W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.

 19. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas korzystania z Witryny internetowej, co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika ze zbioru danych osobowych. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów, nie zmienia treści umów zawartych przed zmianą Polityki.

 20. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT na stronie www.lidmir.pl

 

LIDMIR, ul. Ruchu Oporu 11, 63-600 Kępno, tel. +48 601 552 861, +48 726 726 600, e-mail. mirek@lidmir.pl